the Birdhouse

How to put a X10 motion sensor inside a birdhouse.

Het Vogelhuis

Hoe bouw je een X10 bewegingsmelder in een vogelhuisje.

Navigation

General

Home
Family tree
Hobbys
Holiday & marriage snapshots
40 years marriage Arie & Toos

Home automation

Introduction
The birdhouse
In wall switches
Surface mounted switches
MS13 Motion sensor
Plug types
Icons

The Garden project

The garden project

SpruitNet

SpruitNet e-mail
E-mail explained

Navigatie

General

Intro
Stamboom
Hobbies
Vakantie- & trouwfoto's
40jarig huwelijksfeest Arie & Toos

Huis automatisering

Introductie
Het vogelhuis
Inbouwschakelaars
Opbouwschakelaars
MS13 bewegingsmelder
Stekkertypes
Iconen

Het Tuin Project

Het tuinproject

SpruitNet

SpruitNet e-mail
E-mail uitleg

The project

Ever walked by an house where immediately a light went on? They probably have a movement sensor attached to the house. This approach has some drawbacks:
  • The light reacts to every passer by, even when they walk on the street.
  • There is no connection to other home automation components.
  • The movement sensor is very visible, and easily avoidable.
To overcome these drawbacks, I decided to build an X10 wireless movement sensor into a birdhouse.

Het project

Ben je wel eens langs een huis gelopen waar onmiddelijk het licht aan ging? Waarschijnlijk hadden zij een bewegingsmelder hangen. Deze aanpak heeft echter een paar nadelen:
  • De lamp reageert op elke voorbijganger, ook de argeloze voetganger op de stoep.
  • De bewegingsmelder is niet gekoppeld aan de andere huisautomatiserins componenten.
  • De bewegingsmelder is erg opvallen, en vaak makkelijk te omzeilen.
Om deze nadelen te vermijden heb ik besloten een X10 draadloze bewegingsmelder in een vogelhuis in te bouwen.

The advantages

The wireless feature allows me to hang the birdhouse anyware in the garden and aim the movement sensor towards the house and away from the sidewalk. As a result, only people who actually enter the garden are spotted. Passers by are not noticed.

The birdhouse conceils the fact that there is a movement sensor present. For a normal passer by, the birdhouse looks like... a birdhouse. Only when taking a better look is shows that the birdhouse is housing a particular resident: the movement sensor.

De voordelen

De draadloze eigenschap biedt de mogelijkheid om het vogelhuisje op iedere plek in de tuin op te hangen. Hierdoor kan de beweginssensor op het huis gericht worden in plaats van op de tuin en de stoep. Het gevolg is dat alleen mensen in de tuin worden gespot, en passerende voetgangers terecht niet worden opgemerkt.

Het vogelhuisje verbergt het feit dat er een bewegingsmelder hangt. Voor de normale voorbijganger is de melder nauwelijks te zien. Pas als je echt goed naar het vogelhuisje kijkt zie je dat hij een wel heel vreemde kostganger verbergt.

The components

For the movement sensor I used the Marmitek MS13. Since the movement sensor will be outside permanently, I decided I needed a larger battery than the two tiny AAA-size batteries.

De onderdelen

Als bewegingsmelder heb ik de Marmitek MS13 gebruikt. Aangezien deze bewegingsmelder altijd buiten zal hangen wilde ik grote batterijen dan de kleine AAA-batterijen die normaal in het batterijenvak gaan.
The MS 13 uses two tiny AAA-style batteries. According to information from the Internet, these batteries last about a year. With the big A-style batteries, the MS13 should keep active for at least 4 years. I took the battery holder from a cheap battery-operated christmas light. Price: about € 1,=. De MS13 wordt standaard geleverd met twee AAA-batterijen. Volgens informatie op het internet blijft de MS13 hier ongeveer een jaar mee werken. Met de grote batterijen hoop ik dat de bewegingsmelder het minimaal 4 jaar volhoud. De batterijhouder is afkomstig van een goedkope batterij-kerstverlichting. Kosten: ongeveer € 1,=.

Modifying the MS13

Open the battery compartiment of the MS13. Take the wires of the battery holder and put them through the opening in the battery compartiment. The MS13 has two holes in the back of the battery compartiment. Solder two metal ens to the wires of the battery holder. I used simple copper ends which I soldered to the wires inside the battery compartment. A better solution would have been to solder to metal clamps to the wires of the battery holder and clamp them to the wires inside the MS13.
If you are sure the batteries have a good connection, close the MS13 again.

De MS13 aanpassen

Schroef het batterijenvak van de MS13 open. Leidt de draden van de externe batterijhouder door een van de twee gaten in de achterzijde van de MS13. Soldeer aan het uiteinde metalen verbindingen. Zelf heb ik gewoon stukjes koper er aan gesoldeerd die ik aan de veertjes van de MS13 heb gesoldeerd. Achteraf was het beter geweest om twee kleine, metalen klemmetjes te gebruiken.
Als je zeker weet dat de draden goed contact maken kan de MS13 weer gesloten worden.

Note that the external batteries must be connected to the springs on the right side in the MS13. Make sure to connect the +-connection of the batteries to the +-spring and the −-connection of the batteries to the −-spring. Inside the MS13 is a drawing of the polarity.

Let er op dat de externe batterijen aangesloten moeten worden op de veertjes aan de rechterzijde van de MS13. Let er op de +-pool van de batterijen te verbinden met de +-pool veer en de −-pool van de batterijen met de −-pool veer. Aan de binnenzijde van de MS13 staat een aansluitschema.

The housing

For the birdhouse I used a very simple and cheap model which closes up front. I noticed that the birdhouse was definitely not waterproof, so I used siliconkit to close all the openings. Take the door off the house. Use a powercutter to make some space around the opeing for the MS13. This way, the MS13 is more or less "inside" the door and not "on top of" the door.

De behuizing

Als vogelhuisje heb ik een heel eenvoudig en goedkoop model gebruikt dat aan de voorkant sluit. Het viel me op dat de naden zeker niet waterdicht waren. Met behulp van siliconenkit heb ik eerst de naden dichtgemaakt. Gebruik een bovenfrees om ruimte rond de invliegopening te maken voor de MS13. Op deze manier ligt de MS13 "in de deur" in plaats van op de deur.
It takes a little effort to make some space around the opening where the MS13 fits nicely. The better the MS13 fits, the less problems you will have with rainwater. Het kost even wat moeite om een ruimte te frezen waar de MS13 netjes in past. Hoe beter de MS13 past, hoe minder problemen je later hebt met regenwater.
Use sanitary kit to glue to MS13 to the inside of the birdhouse door. I kept a little opening in the kit in the bottom side so rainwater would not be trapped between the birdhousedoor and the MS13.

Using sanitary kit has pro's and cons. The pro side is a very solid, weatherproof connection between your MS13 and the door. The con is that when you change the batteries, the MS13 needs to be set again to a house code. To set a housecode, the MS13 has to be cutted loose from the door and glued back again after setting the house code.

This problem does not apply to the newer MS13E2: this model has a EEPROM-memory which stores the housecode when the batteries are out. When you have the choice, use a MS13E2 when using kit to glue to motion sensor inside the birdhouse.
Gebruik wat sanitairkit om de MS13 tegen de binnenkant van het deurtje van het vogelhuis te lijmen. Ik heb een kleine opening in de kit gehouden aan de onderzijde zodat het regenwater weg kan lopen.

Het gebruik van sanitairkit heeft voor en nadelen. Het voordeel is dat je een hele stevige, weerbestendige, verbinding hebt tussen de MS13 en het deurtje. Het nadeel is dat als je batterijen vervangt, de MS13 opnieuw op een huiscode ingesteld moet worden. Om een huiscode in te kunnen stellen moet de MS13 losgesneden worden en na afloop opnieuw op het deurtje gelijmd worden.
Dit probleem bestaat niet als je de nieuwere MS13E2 gebruikt: deze heeft een bestendig geheugen waarin de huiscode bewaard blijft als de batterij wordt vervangen. Gebruik dus bij voorkeur de MS13E2 als je hem vastkit.
The use of sanitary kit to connect the MS13 to the door keeps all spiders, ants and other insects out of the birdhouse. Make sure rainwater will not get trapped between the door and the MS13. Het gebruik van sanitairkit zorgt er voor dat insecten zoals spinnen, mieren en rupsen uit het vogelhuisje blijven. Zorg er wel voor dat regenwater weg kan lopen.

Rounding up

After the sanitary kit has dried, the door of the birdhouse can be replaced in the housing. The birdhouse can be hung on a tree or wall. Make sure the MS13 is not directed strait at the sun. The heat of the sun directly on the sensor will prevent a good reading of movements.

If you hang the birdhouse a good 3 to 3.5 meters above the ground, it will be unreachable for any vandal. Also, since most people usually do not look up, the birdhouse will be out-of-(normal)-sight. Off course, to "hide" the movement sensor even better you can hang more birdhouses in your garden. Hopefully, some birds will start using the houses and you will be welcomed by their songs every day.

Afronding

Nadat de sanitairkit is opgedroogd kan het deurtje teruggeplaatst worden. Het vogelhuisje kan op een muur of aan een boom gehangen worden. Zorg er wel voor dat de MS13 niet direct op de zon is gericht. De warme straling van de zon direct op de sensor zal er voor zorgen dat er geen betrouwbare meldingen meer doorkomen.

Als je het vogelhuisje zo'n 3 a 3.5 meter boven de grond hangt kan niemand er bij (vandalisme). Aangezien de meeste mensen zelden of nooit omhoog kijken hangt de bewegingsmelder zo ook redelijk uit het zicht. Natuurlijk kan je de bewegingsmelder nog beter verbergen door meerdere vogelhuisjes op te hangen in je tuin. Hopelijk zullen er enkel vogels hierin gaan nestelen zodat je elke dag wakker wordt met het gezang van deze vogels.
The endresult of this project: a movement sensor build into a birdhouse. See the first picture on this page for a photograph of this birdhouse hanging from a tree neer my front door. Het eindresultaat van dit project: een beweginsmelder ingebouwd in een vogelhuisje. Zie het eerste plaatje boven aan deze pagina voor een foto van dit vogelhuisje hangend aan een boom.

Lessons learned

Originally, the MS13 motion sensor was placed inside this birdhouse using carton to keep it in place. After half a year I took down the birdhouse to find 3 butterfly-nympfs in the birdhouse. A large part of the carton was wet from rainwater. Hence the use of sanitarykit in this project.

Les geleerd

Oorspronkelijk was de MS13 bewegingssensor in het vogelhuis geplaatst met behulp van karton dat de melder op zijn plaats hield. Toen ik na een half jaar het vogelhuisje open maakte trof ik drie vlinderpoppen aan. Blijkbaar vonden de rupsen dit wel een mooie plek om de overgang naar een vlinder te maken. Bovendien was een groot deel van het karton doorweekt met water. Vandaar het gebruik van sanitairkit om alle naden dicht te maken.
The biggest of the three butterfly nymps inside the original birdhouse. Also I found spiders, remains of mice and ants. De grootste van de drie vlinder-poppen die ik aantrof in het oorspronkelijke vogelhuis. Verder trof ik spinnen, uitwerpselen van muizen en mieren aan.

Other information

To find the optimal angle of the birdhouse at a certain hight, take a look at the page about the MS13 detection angles or return to my home automation homepage.

Meer informatie

Om de optimale sensorhoek te bepalen van de MS13, gegeven de hoogte waarop hij hang, kijk op de MS13 detectie hoeken of keer terug naar mijn huis automatiserings homepage.

Navigation

General

Home
Family tree
Hobbys
Holiday & marriage snapshots
40 years marriage Arie & Toos

Home automation

Introduction
The birdhouse
In wall switches
Surface mounted switches
MS13 Motion sensor
Plug types
Icons

The Garden project

The garden project

SpruitNet

SpruitNet e-mail
E-mail explained

Overigen

Scouting Schiedam
Scouting Vlaardingen


Copyrights Richard Spruit
info.spruitnet.nl 2003-2007

Navigatie

General

Intro
Stamboom
Hobbies
Vakantie- & huwelijksfoto's
40jarig huwelijksfeest Arie & Toos

Huis automatisering

Introductie
Het vogelhuis
Inbouwschakelaars
Opbouwschakelaars
MS13 bewegingsmelder
Stekkertypes
Iconen

Het Tuin Project

Het tuinproject

SpruitNet

SpruitNet e-mail
E-mail uitleg

Overigen

Scouting Schiedam
Scouting Vlaardingen


Mail to/naar:
autohome *at* spruitnet.nl