Plug types

If you want to order items for home automation, you need to make sure you recieve the right plug type. Around the world, a number of different plug types are used. Here we list most of them, together with their typenumbers for X10 of Z-wave.

Stekkertypes

Als je een module wilt bestellen voor het automatiseren van je huis moet je er op letten dat je de juiste stekkertype besteld. Over de wereld worden vele verschillende types gebruikt. Hier vind je een overzicht van de meeste typen, met de bijbehorende typenummers voor X10 of Z-Wave modules.
Different wall outlets require different plugs. Verschillende stopcontacten vereisen verschillende stekkers.

Navigation

General

Home
Family tree
Hobbys
Holiday & marriage snapshots
40 years marriage Arie & Toos

Home automation

Introduction
The birdhouse
In wall switches
Surface mounted switches
MS13 Motion sensor
Plug types
Icons

The Garden project

The garden project

SpruitNet

SpruitNet e-mail
E-mail explained

Navigatie

General

Intro
Stamboom
Hobbies
Vakantie- & trouwfoto's
40jarig huwelijksfeest Arie & Toos

Huis automatisering

Introductie
Het vogelhuis
Inbouwschakelaars
Opbouwschakelaars
MS13 bewegingsmelder
Stekkertypes
Iconen

Het Tuin Project

Het tuinproject

SpruitNet

SpruitNet e-mail
E-mail uitleg

Plug types all over the world

Here are the most of the plug types which are used in different parts of the world.

Stekkertypes over de hele wereld

Hier zijn de meeste stekkertypes die wereldwijd worden gebruikt.

A-type (United States)

A-type (Verenigde Staten)

This is a plug with two flat parallel prongs. Has no grounding. It is used in North America (United States) and in many other countries including Canada, Mexico, Guatemala, Jamaica and Venezuela. Dit is een stekker met twee platte, paralelle pootjes. Heeft geen aarde. Wordt gebruikt in de noord amerika (Verenigde Staten) en vele andere landen zoals Canada, Mexico, Jamaica en Venezuela.

A-type with ground

A-type met aarding

This is a plug with two flat parallel prongs with a grounding pin. It is used in the same areas as plug A, but uses ground. Dit is een stekker met twee paralelle pootjes en een ronde pin voor de aarding. Wordt gebruikt in hetzelfde gebied als stekker A, maar nu met aarding.

Euro-type (mainland Europe)

Euro-type (vasteland Europa)

This plug is ungrounded and has two round prongs and can be used in most of the countries in continental Europe, & also widely used in Africa. Note that a very flat plug is used. By regislation, the plug is melted to the wire. De stekker is zonder aarde en heeft twee ronde pootjes. Kan gebruikt worden in de meeste landen van het Europese vasteland en is in gebruik in veel landen in Afrika. Merk op dat de stekker erg plat is. Volgens de richtlijnen is de stekker aan de draad vastgesmolten.

F-type (France, Belgium)

F-type (Frankrijk, België)

Plug F is similar to the Euro-type except it has the addition of a female contact to accept the grounding pin in the socket. This is primarily used in France, Belgium and Poland. Note that a flat Euro-type (non-ground) plug can still be used is this wall-outlet. De F-type stekker is gelijk aan de Euro-stekker behalve dat het een vrouwelijk pin-contact heeft in de muurplaat, iets uit het midden. Wordt voornamelijk gebruikt in Frankrijk, België en Polen. Merk op dat een platte Euro-type (ongeaarde) stekker ook in dit stopcontact gebruikt kan worden.

G-type (Germany, Netherlands, Spain)

G-type (Duitsland, Nederland, Spanje)

Plug G is similar to the Euro-type except it has the addition of two grounding clips on the side of the plug. This is refered to as "Schuko" style and is used in Austria, Finland, Germany, Luxembourg, the Netherlands, Norway, Spain and Sweden. Note that a flat Euro-type (non-ground) plug can still be used is this wall-outlet. De G-type stekker is gelijk aan de Euro-stekker behalve dat het twee aardingclips heeft aan de zijkanten. Dit type stekker wordt ook wel het "Schuko" type genoemd en wordt gebruikt in Duitsland, Finland, Luxemburg, Nederland, Noorwegen, Oostenrijk, Spanje en Zweden . Merk op dat een platte Euro-type (ongeaarde) stekker ook in dit stopcontact gebruikt kan worden.

DEN-type (Denmark)

DEN-type (Denemarken)

Plug DEN is similar to the Euro-type except it the addition of a male grounding pin. This is primarily used in Denmark. Note that a flat Euro-type (non-ground) plug can still be used is this wall-outlet. De DEN-type stekker is gelijk aan de Euro-stekker maar dan met een extra mannelijk aardepin. Deze stekker wordt voornamelijk in Denemarken gebruikt. Merk op dat een platte Euro-type (ongeaarde) stekker ook in dit stopcontact gebruikt kan worden.

CH-type (Switserland)

CH-type (Zwitserland)

Plug CH is similar to the Euro-type except it has the addition of a grounding pin and a exceptional form. This is primarily used in Switzerland. Note that a flat Euro-type (non-ground) plug can still be used is this wall-outlet. De CH-type stekker is gelijk aan de Euro-stekker maar dan met een extra mannelijk aardepin en een uitzonderlijke vorm. Deze stekker wordt voornamelijk in Zwitserland gebruikt. Merk op dat een platte Euro-type (ongeaarde) stekker ook in dit stopcontact gebruikt kan worden.

I-type (Italy)

I-type (Italië)

Plug I is similar to the Euro-type except it has the addition of a center grounding pin. This is primarily used in Italy. Note that a flat Euro-type (non-ground) plug can still be used is this wall-outlet. De I-type stekker is gelijk aan de Euro-stekker maar dan met een extra gecentreerde aardepin. Deze stekker wordt voornamelijk in Italië gebruikt. Merk op dat een platte Euro-type (ongeaarde) stekker ook in dit stopcontact gebruikt kan worden.

U-type (United Kingdom)

U-type (Verenigd Koninkrijk)

This plug has three prongs (two flat and one rectangular) that form a triangle. The rectangular pin is for grounding. This plug is widely used in Great Britain and some countries of the Commonwelth. De U-type stekker bestaat uit drie pootjes (twee plat en een vierkant) die een driehoek vormen. De vierkante pin is voor de aarding. Deze stekker wordt veel gebruikt in het Verenigd Koningrijk en landen van het Britse Gemenebest.

SA-type (South Africa, India)

SA-type (Zuid Afrika, India)

This plug is the old British Standard and is used almost exclusively in India & also in wide usage in South Africa. This plug has three larger round pins in a triangular pattern. Deze stekker is de oude Britse standaard en wordt vrijwel uitsluitend nog gebruikt in India en vele landen in Zuidelijk Afrika. De stekker heeft drie dikke, ronde pinnen in een driehoeksopstelling.

AU-type (Australia, non-grounded)

AU-type (Australië, niet geaard)

Primarily used in Australia, this plug has two flat prongs like the type A plug, but they form a V-shape rather than being parallel like A plugs. Hoofdzakelijk gebruikt in Australië. Deze stekker heeft twee platte poten zoals de A-type stekker, maar ze hebben een V-vorm in plaats van een paralelle opstelling zoals de A-type stekker.

AU-type (Australia, grounded)

AU-type (Australië, geaard)

This is the grounded version of the Australian plug, this plug has two flat prongs like the A-type with ground, but they form a V-shape rather than being parallel like A-type with ground plugs. Dit is de geaarde versie van de Australische stekker. Deze stekker heeft twee platte poten en een aardepoot, net als de A-type met aarde, maar de poten staan in een V-vorm in plaats van paralel.

IS-type (Israel)

IS-type (Israël)

This plug is similar to the AU-type (Australia), but not compatible. It is used exclusively in Israel. Deze plug lijkt hetzelfde als de AU-stekker (Australië), maar is niet uitwisselbaar. Wordt uitsluitend in Israël gebruikt.

Euro wall outlet

Euro wandcontactdoos

This wall outlet was used in most countries of continental Europe. Mostly found in older buildings, since governments stronly stimulate the use of grounded wall-outlets.
Note that grounded plugs like the G-type (Germany, Netherlands, Spain, Sweden, Austria) and F-type (France, Belgium) can still be used in these outlets, while the DEN, CH and I-types can not be used in this wall outlet.
Dit stopcontact werd gebruikt in de meeste landen van het Europese vasteland. Je zal ze vooral aantreffen in oudere gebouwen, aangezien overheden het gebruik van geaarde wandcontactdozen sterk stimuleren.
Merk op dat geaarde stekkers zoals de G-type (Duitsland, Nederland, Spanje, Zweden, Oostenrijk) en F-type (Frankrijk, België) ook met deze stopcontacten gebruikt kunnen worden, terwijl de DEN-, CH- en I-types niet gebruikt kunnen worden met deze stopcontacten.

F-type wall outlet

F-type wandcontactdoos

The Euro version with pin-ground, used in France, Belgium, Poland and the Czech Repblic. De Euro-versie met pinaarde, gebruikt in Frankrijk, België, Polen en Tsjechië.

G-type wall outlet

G-type wandcontactdoos

The Euro version with borderground, used a.o. in Germany, the Netherlands, Spain, Luxembourg and Austria. This is also refered to as "Schuko" style. De Euro-versie met randaarde, onder andere gebruikt in Duitsland, Nederland, Spanje, Luxemburg en Oostenrijk. Wordt ook wel aangeduid als de "Schuko" stijl.

U-type wall outlet

U-type wandcontactdoos

The British version with pin-ground, used in the United Kingdom. Note that this wall outlet is not recessed, so the live and neutral pin must be insulted about 1/2 way down to avoid exposing a pin with a high voltage on it. De Britse wandcontactdozen met pinaarde, gebruikt in het Verenigd Koninkrijk. Merk op dat deze wandcontactdoos niet verzonken is in de wand, waardoor de fase- en neutraalpinnen tot halverwege geisoleerd moeten zijn om te voorkomen dat een pin met een hoog voltage bereikbaar wordt.

A-type wall outlet

A-type wandcontactdoos

The A-type wall outlet, here as a double, grounded outlet. Used in the USA, Canada and Mexico. A-type wandcontactdoos, here in dubbele uitvoering met aarding. Wordt gebruikt in de VS, Canada en Mexico.

G-type plug

G-type stekker

The Euro plug with borderground, used a.o. in Germany, the Netherlands, Spain, Luxembourg and Austria or G-type plug. This is also refered to as "Schuko" style. De Euro stekker met randaarde, onder andere gebruikt in Duitsland, Nederland, Spanje, Luxemburg en Oostenrijk of G-type stekker. Wordt ook wel aangeduid als de "Schuko" stijl.

The Euro-plug

De Eurostekker

The Euro plug. This plus has nog grounding. Note that this plug, thanks to its small size, can be used in almost all European wall outlets, like the F-type, G-Type, CH-type, DEN-type and I-type wall outlets. According to regulations, this plug must be melted to the wires. De Eurostekker. Deze stekker heeft geen aarding. Merk op dat deze stekker, dankzij zijn smalle vorm, gebruikt kan worden in vrijwel alle Europese wandcontactdozen, zoals de F-type, G-type, CH-type, DEN-type en I-type wandcontactdozen. Volgens het bouwbesluit mag deze stekker alleen gebruikt worden als hij is vastgesmolten aan de draden.

A combined plug

Een combinatiestekker

The most popular plug these days: can be used in both the G-type (bordergrounding) and F-type (pin-grounding) wall outlets. Most grounded appliances uses this type of plug these days. De populairste stekker tegenwoordig: kan gebruikt worden in combinatie met de G-type (randaarde) en F-type (pinaarde) wandcontactdozen. De meeste geaarde apparaten hebben tegenwoordig deze stekker.

X10 and Z-wave controllers

X10 and Z-wave controller come in different flavours, depending on the plug type, line voltage and Frequency (Hertz) you need.

X-10 and Z-wave controllers

X10 en Z-wave modules zijn verkrijgbaar in verschillende typen, afhankelijk van het stekkertype, voltage en frequencie (Hertz) dat je nodig hebt.

AM14W and LM12W

AM14W en LM12W

The AM12 (on-off swich) and LM12W (dimmer) are the versions for 220 Volt without any plug type, but open wires. De AM12W (aan-uit schakelaar) en LM12W (dimmer) zijn de versies voor 220 Volt zonder stekkerdeel, maar met open draden.

AM12F and LM12F

AM12F en LM12F

The AM12 and LM12 for France, Belgium and Poland and any other country which uses pin-grounding on a European style wall outlet. If you look good, you can see the grounding pin in the outlet part. De AM12 en LM 12 voor Frankrijk, België en Polen en elk ander land dat pinaarde gebruikt in een Europese stijl wandcontactdoos. Als je goed kijkt kan je de pinaarde in het contactdoos gedeelte zien.

AM12G and LM12G

AM12G en LM12G

The AM12 and LM12 for Germany, The Netherlands, Luxembourg, Spain etc. De AM12 en LM12 voor Frankrijk, België en Polen en elk ander land dat pinaarde gebruikt in een Europese stijl wandcontactdoos. Als je goed kijkt kan je de pinaarde in het contactdoos gedeelte zien.

AM12I and LM12I

AM12I en LM12I

The AM12 and LM12 for Italia. This type is used almost exclusifly in Italy. De AM12 en LM12 voor Italië. Dit type wordt vrijwel uitsluitend in Italië gebruikt.

AM12CH and LM12CH

AM12CH en LM12CH

X10 modules used in Switserland. The plug type is not very common. X10 modules die in Zwitserland worden gebruikt. Het stekkertype is redelijk zeldzaam.

AM12AU and LM12AU

AM12AU en LM12AU

The AM12 and LM12 for Austrlia, New Zealand etc. Look at the plug types on top of this page for more information. De AM12 en LM12 voor Australië en Nieuw Zeeland. Voor meer informatie over stekkertypen: hier hiervoor.

AM12U and LM12U

AM12U en LM12U

The AM12 and LM12 for the United Kingdom and some other countries, mosly Britisch Commonwelth. De AM12 en LM12 voor het Verenigd Koninkrijk en enkele andere landen, voornamelijk uit het Britse Gemenebest.

AM12A and LM12A

AM12A en LM12A

The AM12A, AM14A, LM12A and LM14A all look the same. Basically, it is the AM12W or LM12W with an A-type outlet on the bottom. Is in use in 110 Volt, 60 Hertz countries. De AM12A, AM14A, LM12A en LM14A zien er allemaal hetzelfde uit. Feitelijk zijn het de AM12W of LM12W met een A-type contact aan de onderzijde. Wordt gebruikt voor 110 Volt, 60 herts landen.

Thanks to...

Thanks to www.escapeartist.com
and www.intellihome.be
for providing most of the information used on this page.

Met dank aan...

Met dank aan www.escapeartist.com
en www.intellihome.be
voor het beschikbaar stellen van de meeste informatie op deze pagina.

Navigation

General

Home
Family tree
Hobbys
Holiday & marriage snapshots
40 years marriage Arie & Toos

Home automation

Introduction
The birdhouse
In wall switches
Surface mounted switches
MS13 Motion sensor
Plug types
Icons

The Garden project

The garden project

SpruitNet

SpruitNet e-mail
E-mail explained

Overigen

Scouting Schiedam
Scouting Vlaardingen


Copyrights Richard Spruit
info.spruitnet.nl 2003-2007

Navigatie

General

Intro
Stamboom
Hobbies
Vakantie- & huwelijksfoto's
40jarig huwelijksfeest Arie & Toos

Huis automatisering

Introductie
Het vogelhuis
Inbouwschakelaars
Opbouwschakelaars
MS13 bewegingsmelder
Stekkertypes
Iconen

Het Tuin Project

Het tuinproject

SpruitNet

SpruitNet e-mail
E-mail uitleg

Overigen

Scouting Schiedam
Scouting Vlaardingen


Mail to/naar:
autohome *at* spruitnet.nl